Phân tích Proteomics

Xác định glycosyl hóa, vị trí O-link, N-link

Glycosyl hóa là một trong các cải biến sau phiên mã phổ biến trong quá trình hiểu hiện protein, đảm bảo protein có cấu trúc hoàn chỉnh và hoạt tính đầu đủ. Có hai dạng glycosyl hóa (1) N-linnk, cấu trúc glycan được gắn vào amino aicd Asn trong trình tự Asn-X-Ser/Thr (trong đó X có thể là các amino aicd khác trừ Pro và (ii) O-link, khi cấu trúc các phân tử glycan gắn với nhóm  Ser hoặc Thr

Thông tin liên hệ

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết
Hotline 0978.755.926
Email: minhphd@gmail.com;          Web: www.phantichprotein.vn

van chuyen bac nam, chuyển hàng bắc nam, vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, Trầm hương