HTML Site Map

Homepage Last updated: 2013, July 24

/ 16 pages
Meditop
Giới thiệu
Giới thiệu Dịch vụ
Kỹ thuật Genomics/Proteomics
Chứng chỉ
Dịch vụ
Dịch vụ phân tích Proteomics
Dịch vụ phân tích Genomics
Dịch vụ phân tích Metabolomics
Các dịch vụ khác
Gửi mẫu
Hợp tác
Tin tức
Liên hệ với công ty
Nhận diện và định danh protein
Giải trình tự peptide đầu N và đầu C
    
en/ 18 pages
Meditop
Introduction
About Meditop
Genomics/Proteomics Techniques
Certificates
Services
Proteomics Services
Genomics Services
Metabolomics Services
Other Services
Sample guide
Partnership
News
Liên hệ với công ty
Protein/peptide identification
N/C-terminal sequencing
Peptide mapping
Intact mass determination